ERGO Seyahat Sigortası Özel Şartları
Özel şartların detaylarına ulaşın

1.    SİGORTA KONUSU ve KAPSAMI
Sigortacı, iş bu sigorta ile Sigortalı ve/veya Sigortalıların, önceden mevcut olmayan, Sigorta Sözleşmesi/Poliçe dönemi içerisinde seyahat esnasında oluşabilecek ciddi kaza, beklenmedik ve ani rahatsızlıklara ilişkin harcamaları, seyahat dönemi içerisinde Poliçe, Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları (“Genel Şartlar”) ve bunlara ek olarak kabul edilen işbu Özel Şartlar ile Teminat Tablosundan (“Teminat Tablosu”) Poliçede yer alan teminatları, limitler ve ödeme oranları dâhilinde teminat altına alır.
Sigorta teminatı poliçede tanımlı seyahat kapsamındaki özel seyahatler için verilmiş olup iş amaçlı seyahatleri içermez.

2.    SİGORTA TANIMLARI
2.1.    MEVCUT RAHATSIZLIK/HASTALIK

Poliçe tanzim tarihi öncesine dayanan mevcut rahatsızlıklar, teşhis edilmiş olsun ya da olmasın ve/veya diğer bir sigorta sözleşmesi kapsamında beyan edilmiş olsun veya olmasın, poliçe tanzim veya kayıt tarihinden önce Sigortalının ilaç, tavsiye ya da tedavi aldığı veya Sigortalının belirtilerini yaşamakta olduğu ya da farkında olduğu herhangi bir hastalık, mevcut hastalığın akut alevlenmesi, rahatsızlık ya da yaralanmadır. (örneğin: Böbrek yetmezliği nedenli Diyaliz, mevcut kanserin nüksü veya mevcut hastalığa bağlı genel durumun bozulması)

2.2.    KAZA
Bu poliçedeki Kaza tabirinden maksat ani ve harici bir hadisenin tesiri ile Sigortalının iradesi dışında ölmesi veya cismani bir arızaya maruz kalmasıdır.

2.3.    CİDDİ HASTALIK
Bu sigorta poliçesi yürürlükte iken beklenmedik ve aniden ortaya çıkan, mevcut rahatsızlık tanımına uymayan veya önceden mevcut olan bir hastalığın ani alevlenmesi veya tetiklemesi ile oluşmamış, Doktor tarafından tanı ve/veya tedavisi gerekli olan hastalık anlamına gelmektedir.

2.4.    TIBBİ ACİL DURUMLAR
Olayın meydana gelmesini takip eden en erken dönemde, en yakın sağlık kurumuna başvurulmasını gerektiren, ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kurumuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlardır. Tıbbi acil durum olarak öngörülen durumlar şuur kaybına neden olan her türlü durum, akut miyokart enfarktüsü (kalp krizi), ölümcül aritmiler, malign hipertansif krizler, zehirlenmeler, trafik kazası,    ani felçler, astım krizi, akut solunum yetmezlikleri ve solunum yoluna yabancı cisim kaçması, yüksek ateş (39,5°c ve üzeri), ciddi alerji, anaflaktik tablolar, akut batın, yüksekten düşme, travma sonucu oluşan kırık, yaralanma ve uzuv kopması, menenjit, ansefalit, beyin apsesi, elektrik çarpması, ciddi göz yaralanmaları, renal kolik, suda boğulma, donma, sıcak/güneş çarpması, ciddi yanıklar, diyabetik ve üremik koma, genel durum bozukluğunun eşlik ettiği diyaliz hastalığı, akut masif kanamalardır. Bu listede sayılmayan diğer hallerde, Sağlık durumunun aciliyet teşkil edip etmediği, ayrıca Sigortacının kabul ve onayına tabidir.

2.5.    YURT DIŞI
Sigortalının mutat olarak ikamet ettiği ülkenin resmi sınırları dışındaki yerleri ifade eder.

2.6.    TIBBİ GEREKLİLİK
Yerli veya yabancı otoritelerden (uzmanlık dernekleri, meslek kuruluşları, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi ("FDA"), Avrupa normlarına uygunluk (“CE”), tıp fakültelerinin ilgili kürsü bilim kurulları, Sağlık Bakanlığı) en az birisi tarafından kabul görmüş tıbbi bilgi ve teknolojinin gereklerine ve kabullere göre, doktor tarafından ilgili hastalık ve/veya rahatsızlık için yapılacak tıbbi uygulamanın, hastalığın ve/veya rahatsızlığın tanı ve/veya tedavisi için ilgili, etkili ve gerekli olmasıdır. Tanı ve/veya tedaviyi üstlenen dâhil herhangi bir Doktor tarafından “tıbbi gereklilik” kararı verilmiş olması, tek başına işbu Sigorta Sözleşmesi anlamında tıbbi gerekliliğin oluştuğunu göstermez, bu konuda Sigortacı tarafından tayin edilen doktor tarafından bu tıbbi gerekliliğin onaylanması gerekir.

2.7.    SİGORTA PRİMİ
Sigortacının hem toplam ve hem de ilgili sigorta sözleşmesi özelinde yapmış olduğu hasar ödemeleri ile tarifelerin hazırlanması, sigorta sözleşmelerinin düzenlenmesi, tarife primlerinin tahsil edilmesi, personel ve ilgili diğer giderler, sigorta aracılarına aracılık faaliyetleri dolayısıyla ödenen miktarlar veya Sigortacı tarafından yapılan istihsal harcamalarını da dikkate alarak aktüeryal prensipler doğrultusunda; her dönem, yaş ve cinsiyet için Sigortacı tarafından belirlenecek primi ifade eder.

2.8.    SİGORTACI
ERGO SİGORTA A.Ş.’yi ifade eder.

2.9.    SİGORTA ETTİREN
Sigorta sözleşmesini yapan ve sigorta sözleşmesinden doğan borç ve yükümlülükleri yerine getirmesi gereken özel/tüzel kişidir.

2.10.    RİSK
Tarafların isteği ve kontrolü dışında oluşan, gelecekte ortaya çıkması ihtimali bulunan ani ve beklenmedik bir olaydır.

2.11.    POLİÇE
Sigortacı tarafından imzalanarak Sigortalıya/sigorta ettirene verilen, tarafların sigorta sözleşmesinden doğan hak, yükümlülük ve borçlarını gösteren yazılı ispat vasıtasını ifade eder.

2.12.    TEMİNATLAR
Sigortacının, Sigorta Sözleşmesi/Poliçe çerçevesinde Sigortalıya verdiği sigorta konusu teminatları ifade eder. Sigorta Sözleşmesi yürürlüğe girdikten sonra ve tarafların karşılıklı mutabakatı olmadan teminatlar değiştirilemez.

2.13.    MUAFİYET/SİGORTALI PAYI
Poliçe kapsamında gerçekleşen bir tazminat talebini sigorta sözleşmesi gereği sigorta şirketi tarafından karşılanmayan, Sigortalı üzerinde kalan kısmıdır.

2.14.    SEYAHAT ŞİRKETİ
Kâr amacıyla turizmle ilgili bilgiler veren, havayolu-karayolu veya denizyolu taşımacılığı konularından bir tanesinde veya hepsinde birden faaliyet gösteren, paket turlar veya tek hizmet bileşenli turlar oluşturan, turizm ve seyahat amaçlı konaklama, ulaştırma, gezi, spor ve eğlence hizmetleri görmeye yetkili olan, oluşturduğu ürünü kendisi veya diğer seyahat şirketleri ve acenteleri vasıtası ile pazarlayabilen ticarî kuruluşu ifade eder.

3.    TEMİNATLAR
3.1.    ASGARİ TEMİNATLAR
3.1.1.    TIBBİ TEDAVİ GİDERLERİ / TIBBİ ACİL YARDIM TEMİNATI

Sigortalanmış seyahat sırasında ani ve beklenmedik bir şekilde meydana gelen ciddi hastalık veya kaza durumunda Sigortacı, Yurtdışında tıbbi tedavi giderlerini, ameliyatlar dâhil olmak üzere hastanede yatarak tedavileri, ayaktan tedavileri, ilaçları, her sigortalanmış olay için poliçede belirtilen toplam limite kadar basit veya geçici dolgular ve protezlerin ve takma dişlerin tekrar işlev görmelerine yönelik onarım işlemleri dahil olmak üzere acının dindirilmesine ilişkin diş tedavisi, tıbbi amaçlı nakil, poliçe konu ve kapsamında teminat limitleri dâhilinde karşılar.
Hastanede yatma süresi 5 günden fazla sürmesi ve yurda naklinin tıbben mümkün olmaması durumunda Sigortacı, Sigortalının bir yakının tedavinin gerçekleştirildiği hastaneye gidişi ve daha sonra ikamet yerine geri dönüşü için bir yolculuk organize edecek ve ilgili ulaşım masraflarını karşılayacaktır.
Sigortacı, Sigortalının seyahat sırasında hastalık, kaza sonrasında hayati tehlike gösteren acil durumlarda, yerinde müdahale ve/veya en yakın sağlık kurumuna hava ve/veya karayoluyla nakli için Sigorta Sertifikası üzerinde belirtilen “Acil Hizmet Hattı”nı araması koşulu ile bu hizmeti sunar. Sağlık durumunun aciliyet teşkil edip etmediği ve talebin sigorta sözleşmesi kapsamında olup olmayacağı Sigortacı tarafından değerlendirilecektir. Sigortacı tarafından tayin edilmiş bir doktor vasıtasıyla, tedaviyi gerçekleştiren hastane doktorlarıyla ve gerekli olması durumunda Sigortalının ülkesindeki doktorla temas kurulacak, söz konusu doktorlar arasında bilgi alışverişinin gerçekleşmesi sağlanacaktır. Talep edilmesi durumunda; Sigortacı, Sigortalının yakınlarına haber verilmesini sağlayacaktır. Sigortacı, teminat kapsamına giren bir durum nedeniyle oluşan tedavi giderlerini Tıbbi Tedavi Giderleri Teminatında belirtilen limit ve koşullar dâhilinde ödeyecektir. Sigortalının sigorta süresi içerisinde meydana gelen bir kaza veya hastalık sonucu uygulanan tedavisinin bir parçası olarak, vücuda dıştan destek olacak şekilde ve sadece tıbbi amaçlarla kullanılan, taşınabilir, kişiye özel atel, elastik bandaj, ortopedik bot, korse, varis çorabı, boyunluk, dizlik, bileklik, aerochamber, yürümeye yardımcı araçlar, tekerlekli sandalye gibi tıbbi malzemeler ile yanık veya yara tedavisinde kullanılan örtücü malzemeler bu teminat kapsamında teminat tablosunda belirtilen limit ve ödeme yüzdesi dahilinde karşılanır.
Nakil sırasındaki ilk yardım, sigorta kapsamındadır.

3.1.2.    TIBBİ AMAÇLI NAKİL / ÜLKEYE GERİ DÖNME TEMİNATI
Sigortacı, Sigortalının yurtdışındaki hastaneye tedavi amaçlı ve tedavi sonrası gezi sırasında konakladığı yere ya da yurduna kara ambulansı, hava ambulansı ile tıbbi veya tıbbi olmayan naklini; poliçe kapsamı ve teminat limitleri dâhilinde karşılar.
Sigortacı, Sigortalının hareket etmesinin mümkün olmaması nedeni ile sigortalanmış seyahatin sona ermesi itibarı ile tıbbi amaç doğrultusunda geri dönüş seyahatinin yapılması gerekirse, sigortalanmış olayın meydana gelmesinden itibaren 30 günü geçmemesi koşulu ile, Sigortalının hareket etmesi mümkün olduğu tarihe kadar tıbbi tedavi masraflarını teminat limitleri dâhilinde ödeyecektir.    
Sigortacı, Sigortalının naklinin tıbbi bakımdan mümkün olması durumunda, ikamet yerine veya ikamet ettiği yerin en yakınındaki uygun bir hastaneye, tıbbi naklini organize edecek, bununla ilgili masrafları Tıbbi Tedavi Giderleri Teminatında belirtilen limit ve koşullar dâhilinde ödeyecektir.
Naklin Kara ambulansıyla taşınması uygun değilse, Sigortalının nakli Sigortacının onay vermesi kaydıyla hava ambulansı ve/veya hava taşımacılığı ile sağlanır.
Sigortacı, Sigortalının seyahati sırasında kaybetmiş olduğu ilaçlara ihtiyaç duyması halinde, ikame ilaçların sağlanmasını organize edecek, bunları Sigortalıya gönderecek ve gönderim masraflarını karşılayacaktır. Sigortalı, ilaçla ilgili hesabın kendisine verilmesinden itibaren 1 ay içinde ikame ilaçların bedelini Sigortacı’ya geri ödemek zorundadır.

3.1.3.    VEFAT HALİNDE CENAZENİN YURDA NAKLİ
Sigortacı, Sigortalı seyahat sırasında vefat ederse ülkesinde defnedilmesi için geri getirilmesini organize edecek ve bununla ilgili masrafları Tıbbi Tedavi Giderleri Teminatında belirtilen limit ve koşullar dâhilinde ödeyecektir.

3.1.4.    ÖZEL İSTİSNALAR
Aşağıda belirtilen durumlar sigorta teminatlarının kapsamı dışındadır:
3.1.4.1    Hamilelik, doğum ve bunlarla ilgili komplikasyonlar ve hamileliğin kendi isteğiyle sona erdirilmesi, doğum öncesi bakım veya kürtaj. Ancak hamile kadın 38 yaşından küçük ve hamilelik 30.haftasını tamamlamamış ise hamilelik ve sonuçları olayların normal gidişatından ciddi şekilde sapma göstermesi durumunda anne ve/veya çocuk için acil yaşamsal tehdit oluşturan riskleri bertaraf etmek için gerekli olan tıbbi tedavi masrafları teminat limiti dâhilinde ödenir.
3.1.4.2    Dışişleri Bakanlığı’nın seyahatten önce varış bölgesi/ülkesine dair seyahat uyarısı yayınladığı durumlar, terörist saldırılar sonucu meydana gelen kayıp ya da hasar.

3.2.    EK TEMİNATLAR
3.2.1.    SEYAHATİN GECİKME TEMİNATI

Sigortacı Sigortalının toplu taşıma araçlarındaki gecikmeleri sonucunda maruz kaldığı masrafları poliçede belirtilen limit dâhilinde ödeyecektir.

3.2.1.1.    TOPLU TAŞIMA ARACINDA GECİKMELER
Sigortalının seyahatine devam etmesi, toplu taşıma aracından kaynaklanan bir nedenle üç saatten fazla gecikirse, Sigortacı gecikme nedeniyle gereken yiyecek ve konaklama giderlerini poliçe ilgili teminat limitinde karşılayacaktır.

3.2.1.2.    GİDİŞ VE DÖNÜŞ YOLCULUĞUNDA GECİKME TEMİNATI
Sigortalının toplu taşıma araçlarında yaşanan gecikme nedeniyle varış noktasına en az üç saat geç varması ve bu sebeple aktarmalı uçuşunu kaçırması halinde gidiş ve dönüş seyahatinin ek masraflarını asli rezervasyonundaki tür ve standartlarla örtüşecek şekilde Sigortalı olay başına poliçede belirtilen teminat dâhilinde ödeyecektir.

3.2.1.3.    ÖZEL İSTİSNALAR
Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartlar “Madde:9 Genel İstisnalar” saklı kalmak koşulu ile etrafı gezmek için yapılan turlarda/gezilerde kullanılan kiralık arabalar, taksiler ve başka araçlar toplu taşıma aracı olarak sayılmaz. Bu sigorta koşullarına göre toplu taşıma, insanların toplu olarak taşınmasına yönelik ruhsatı olan bütün havayolu, karayolu ve suyolu araçlarını kapsamaktadır.

3.2.2.    ÇOCUKLAR İÇİN DÖNÜŞ YOLCULUĞU
Sigortacı, Sigortalının yanında seyahate katılan velayeti altında olsun veya olmasın 18 yaşın altındaki çocukların Sigortalının vefatı, kaza geçirmesi ve hastalanması sonucunda nezaretsiz kalması halinde ülkeye dönmelerini sağlar. Sigortacı, ikamet yerine geri dönüş yolculuğunu organize edecek ve bununla ilgili masrafları ödeyecektir.

3.2.3.    AVANS HİZMETLERİ
Sigortacı, Sigortalının seyahat sırasında ödeme araçlarını hırsızlık veya gasp sonucunda kaybederek mali sıkıntıya düşerse ve/veya Sigortalının bankasıyla 24 saat içinde irtibata geçmesi mümkün değilse, teminat dâhilinde avans öder, kredi kartlarıyla ödeme yapılmasının durdurulmasında ve ihbarında yardımcı olur. Seyahat belgeleri kaybedilirse, Sigortalıya poliçe kapsam ve teminat limitleri dâhilinde teknik destek sağlar.
Sigortacı, Sigortalı tutuklanırsa veya tutuklanma tehdidinde bulunulursa, avukat, tercüman bulunmasına yardımcı olur ve mahkeme masraflarının karşılanması için poliçe teminat limiti dâhilinde avans ödenmesini sağlar.
Sigortalı seyahatin sona ermesinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde avans ücretini Sigortacıya geri ödemekle yükümlüdür.

3.2.4.    ACİL MESAJLARIN İLETİLMESİ
Seyahat programında değişiklik olursa veya sigortalı acil bir durumla karşılaşırsa, Sigortacı sigortalının talep etmesi üzerine yakınlarına ve işverenine durumu haber vermeye çalışacaktır.

3.2.5.    ARAMA, KURTARMA VE İYİLEŞTİRME MASRAFLARI
Sigortalı bir kaza geçirir ve bu nedenle arama, kurtarma ve iyileştirme işlemlerine muhatap olursa, Sigortacı bununla ilgili masrafları poliçe teminat limiti dâhilinde öder.

3.2.6.    BAGAJ TEMİNATI
3.2.6.1.     BAGAJ KAYIP VE HASAR TEMİNATI

Sigortacı, seyahat esnasında Sigortalının yanında eşlik eden bagajın, üçüncü bir kişi tarafından suç oluşturan eylem ve/veya ulaşım araçlarının maruz kaldığı kazalar nedeniyle kayıp ve hasarını poliçe kapsamında ilgili teminat limiti dâhilinde değerlendirerek ödeme yapar.
Sigortalının yanında eşlik etmeyen bagajın, bir ulaştırma şirketinin veya konaklama sağlayan bir şirketin nezaretindeyken ya da bir bagaj emanetindeyken kayıp ve hasarını poliçe kapsamında ilgili teminat limiti dâhilinde değerlendirerek ödeme yapar.

3.2.6.2.    SİGORTALANAN EŞYALAR
Sigortalanmış bagaj, Sigortalının seyahati için gerekli kişisel eşyaları, spor ekipmanları, hediyeleri ve seyahat sırasında edindiği hediyelik eşyalarıdır.
3.2.6.2.1.    Kaybolan veya tahrip olan eşyalar için bu tazminat talebi cari değer olacaktır. Cari değer, genel olarak aynı türden ve kaliteden yeni eşyaların satın alınması için gerekli olan tutardan sigortalanmış olan eşyaların durumunu ifade eden (yaş, yıpranma, kullanım, vs.) bir tutarın çıkartılması sonucunda bulunan değerdir. Kayıp/Hasarlı Bagaj tazminat talebi ödemesi yapılırken, bagajın kullanım süresi 1 yıl ise %70, 2 yıl ise %60, 3 yıl ise %50, 4 yıl ise %40, 5 yıl ise %30, 6 yıl ise %20, 7 yıl ise %10’u ödenir. 8 yıl ve üzeri yaştaki bagajın kayıp ve hasar bedeli ödenmez. Ödeme yapılırken orijinal faturası bulunan belgeli eşyalara yönelik tazminat talepleri dikkate alınarak yapılır. Fatura beyan edilmeyen vakalarda, nasıl hareket edileceğini vakanın gerçekleşme şekline göre Sigortacı karar verir.
3.2.6.2.2.    Hasar görmüş eşyalar için bu tazminat, gerekli tamir masrafı ve uygun olması durumunda, fakat cari değeri aşmaması kaydıyla kalıcı değer kaybına karşılık gelen tutar olacaktır.
3.2.6.2.3.    Filmler, görüntü, ses ve veri araçları için bu tazminat maddi değer olacaktır.
3.2.6.2.4.    Park halindeki araç içindeki bagaj: Bir bagaj, sigortalanmış bir seyahat sırasında ve 06:00–22:00 saatleri arasında olmak koşuluyla park halindeki bir araçtan veya araca bağlı, kilitlenerek emniyet altına alınmış bir yük taşıyıcıdan çalınırsa sigorta teminatı sağlanır. Yolculuk boyunca, süresi 2 saati aşmayan her mola da kapsam dâhilindedir.

3.2.6.3.    ÖZEL İSTİSNALAR
Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartlar “Madde:9 Genel İstisnalar” saklı kalmak koşulu ile aşağıdaki hallerde teminat kapsamında olmayıp ödeme yapılmaz.
a.    Unutulan, geride bırakılan veya kaybedilen Eşyalarda meydana gelen hasarlar,
b.    Gözlük, kontak lens, işitme cihazları ve protezler,
c.    Para, tahvilat, biletler ve resmi kimlik belgeleri,
d.    Ayrıca vizeler haricindeki her türlü belge,
e.    Dolaylı parasal zararlar (Ticari zararlar),
f.    Her türlü mücevher ve aksesuar,
g.    Eşlik etmeyen bagaj olarak ilgili aksesuarlar ve mücevher dâhil olmak üzere görüntü ve fotoğraf cihazları sigortalanmaz. Eşlik eden bagaj olarak, bu eşyalar sigorta bedelinin %50’sine kadar tazmin edilecektir.
h.    İlgili aksesuarlar dâhil olmak üzere bilişim ekipmanı, yazılım ve diğer elektrikli cihazlar eşlik eden bagajda toplam 500.- € tutara kadar sigortalanırlar; fakat eşlik etmeyen bagaj olarak bu eşyalar sigortalanmamaktadır.
i.    İlgili aksesuarlar dâhil olmak üzere spor ekipmanları her defasında teminat tutarının %25’ine denk gelecek bir tutara kadar sigortalanır. Bunlar normal kurallara ve prosedürlere uygun olarak kullanılıyorlarsa sigortalanmazlar.
j.    Sigorta bedelinin %10’una kadar hediyeler ve hatıra hediyelik eşyalar.
k.    Bir çadır kullanırken veya kamp yaparken bagajda oluşan hasar durumunda sigorta teminatı sadece resmi olarak işletilen kamp yerlerinde geçerlidir.
l.    Resmi kimlik belgelerinin yeniden çıkarılması kapsam dışındadır.

3.2.6.4.     BAGAJ GECİKME TEMİNATI
Sigortacı, Sigortalının sadece gidiş yolculuğunda geçerli olmak üzere; bagajın alınmasından 12 saati aşan gecikmeler sonucunda maruz kaldığı ikame satın almalara yönelik belgelenen masrafları poliçede belirtilen teminat limiti dâhilinde ödeyecektir.

3.2.6.5.    ÖZEL İSTİSNALAR
Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartlar “Madde:9 Genel İstisnalar” saklı kalmak koşulu ile aşağıdaki hallerde teminat kapsamında olmayıp ödeme yapılmaz.
Eşlik etmeyen bagajın Sigortalıyla aynı günde ulaşmaması veya Sigortalının varış yerine saat 18:00’den sonra ulaşması ve eşlik etmeyen bagajın ulaşımının gecikmesi nedeniyle 12 saat içinde varış yerine ulaşmaması halinde; Sigortacı yolculuğun devamı amacıyla yapılması gereken ikame satın almalara yönelik olan belgelenen masrafları poliçe ilgili teminat limiti dâhilinde ödeyecektir. İkame satın almalar dışında bagajın gecikmesi ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkilendirilebilecek her türlü diğer masraflar teminat kapsamı dışındadır.

4.    HASARIN TESPİTİ
4.1.    GENEL HÜKÜMLER

Genel Şartların 8. Maddesindeki düzenlemelere ilaveten aşağıdaki hüküm ve şartlar uygulanır.
4.1.1.    Sigorta Ettiren/Sigortalı, rizikonun gerçekleşmesinden sonra, Sigorta sözleşmesi uyarınca veya Sigortacının istemi üzerine, rizikonun veya tazminatın kapsamının belirlenmesinde gerekli ve Sigorta Ettirenden beklenebilecek olan her türlü bilgi ile belgeyi Sigortacıya makul bir süre içinde sağlamak zorundadır. Ayrıca, Sigorta Ettiren/Sigortalı, aldığı bilgi ve belgenin niteliğine göre, rizikonun gerçekleştiği veya diğer ilgili yerlerde Sigortacının inceleme yapmasına izin vermekle ve kendisinden beklenen uygun önlemleri almakla yükümlüdür.
4.1.2.    Sigortalı talep ettiği tüm tazminat taleplerine ait orijinal ödeme belgelerini, fatura asıllarını, banka kanalıyla yapılan ödemelerde ilgili banka tarafından onaylı dekontu, kredi kartı hesap özeti, Sigorta sertifikası, rezervasyon belgelerini, seyahat biletinin kopyası, kimlik ve ilgili ülkeye giriş çıkış tarihlerini gösterir pasaport fotokopisini ibraz etmekle yükümlüdür.
4.1.3.    Sigortalı her türlü adli olayda (trafik kazaları dâhil) adli merciler tarafından oluşturulan belgeleri (olay yeri tespit tutanağı, alkol raporu, adli tıp raporu, trafik kazası tespit tutanağı, savcılık takipsizlik kararı vb.) doğrudan ödeme aşaması dâhil tazminat talebi ile birlikte sunmalıdır.
4.1.4.    Sigortacı gerekli gördüğü hallerde daha fazla araştırma yapmak, Sigortalıyı tedavi eden doktor, sağlık kurumu veya üçüncü şahıslardan tanı ve/veya tedavisi ile ilgili gerekli görülen her türlü bilgi, rapor ve diğer belgeleri istemek, başka bir danışman hekime Sigortalısını muayene ettirmek hakkına sahiptir.

4.2.    İLGİLİ TEMİNAT KAPSAMINDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.2.1.    TIBBİ TEDAVİ GİDERLERİ/TIBBİ ACİL YARDIM TEMİNATI

4.2.1.1.    Genel Şartların 8. Maddesindeki düzenlemelere ilaveten iş bu özel şart asgari teminatlarından Tıbbi Tedavi Giderleri/Tıbbi Acil Yardım teminatında; Sigortalı Acil yardım durumunda Acil Hizmet Hattını arayarak sağlık sorunu, bulunduğu adres ve nasıl bir yardım istediğini, bulunduğu sağlık merkezinin veya doktorun irtibat numaralarını bildirir.
4.2.1.2.    Sigortalı, trafik kazası sonucu oluşan yaralanmalardan kaynaklanan tazminat taleplerinde öncelikle, Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurmakla yükümlüdür.
4.2.1.3.    Tanı ve/veya tedavi masrafları, fatura asılları, yapılan hizmetlerin detay döküm listesi ile birlikte Sağlık Kurumuna ait orijinal fatura, Doktor muayenelerine ait fatura Sigortacıya ibraz edilmelidir.
4.2.1.4.    Serbest meslek makbuzu ve Kredi kart slipinde Sigortalının adı, doktor kaşesi ve doktor uzmanlık alanı belirtilmelidir.
4.2.1.5.    Yatarak veya yatmadan yapılan ameliyat veya ameliyatsız tedavi ve müdahalelerde: Epikriz/anamnez raporu/ameliyat raporu/patoloji raporu
4.2.1.6.    Doktor muayenelerinde: Sigortalının şikâyetleri ve şikâyetlerinin süresi, aynı hastalık nedeni ile daha önce yapılan tetkik ve tedavileri, özgeçmiş bilgisi, gebelik var ise son adet tarihi, ön tanı veya kesin tanı, istenen tetkikler, planlanan tedavi-takip eden tedavi veya yapılması planlanan cerrahi tedavi bilgisinin yer aldığı doktor kaşe ve imzalı rapor,
4.2.1.7.    İlaç tedavilerinde: Reçetelerin aslı ve reçetedeki ilaçların isimleri okunacak şekilde kesilmiş fiyat kupürleri ve barkodları,
4.2.1.8.    Sigortacı gerekli gördüğü hallerde daha fazla araştırma yapmak, Sigortalıyı tedavi eden doktor, sağlık kurumu veya üçüncü şahıslardan tanı ve/veya tedavisi ile ilgili gerekli görülen her türlü bilgi, rapor ve diğer belgeleri istemek, başka bir danışman hekime Sigortalısını muayene ettirmek hakkına sahiptir.

4.2.2.    TIBBİ AMAÇLI NAKİL / ÜLKEYE GERİ DÖNME TEMİNATI
4.2.2.1.    Naklin yapılabilmesi için takip eden doktor tarafından düzenlenen Sigortalının sağlık durumunun, sıradan bir yolcu gibi nakline müsait olup olmadığını ya da başka ilave düzenlemelerin gerekli olup olmadığına; bedensel zarar ya da hastalığa uygun nakil aracının (kara ambulansı, hava ambulansı, tarifeli uçuş, vb.) tıbbi destek ve refakatin gerekliliğine dair rapor Sigortacıya ibraz edilmelidir.

Nakil için uygunsa tek yön ekonomi sınıfı uçak giderleri karşılanır.  

4.2.3.    SEYAHATİN GECİKME TEMİNATI
4.2.3.1.    TOPLU TAŞIMA ARACINDA GECİKMELER

Sigortalı, toplu taşıma aracının gecikmesini ulaştırma şirketine teyit ettirme yükümlülüğündedir. Sigortacıya bir teyit belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir. Sigortalının toplu taşıma araçlarında yaşanan gecikme nedeniyle en az üç saat geciktiği durumlarda gerekli ve makul olan iaşe ve konaklama ek masraflarını fatura veya fiş ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

4.2.4.    AVANS HİZMETLERİ
Sigortalı gasp, hırsızlık gibi adli olaylar sonucunda avans talebinde bulunursa tüm adli tutanakları, polis raporlarını Sigortacıya ibraz etmekle yükümlüdür.

4.2.5.    BAGAJ TEMİNATI
4.2.5.1.   KAYIP BAGAJ VE HASAR TEMİNATI

4.2.5.1.1.    Sigortalının yolculuk sırasında yanında olmayan, eşlik etmeyen bagajların bir ulaştırma şirketinin veya konaklama sağlayan bir şirketin nezaretindeyken ya da bir bagaj emanetindeyken kaybolmaları halinde durumun ilgili şirketten alınacak kayıp, zarar ya da çalınma raporuyla belgelenmesi gerekmektedir. Bagajın ilgili şirket tarafından minimum 21 gün içerisinde bulunamaması halinde Sigortacı poliçede belirtilen limit dâhilinde ödeme yapacaktır.
4.2.5.1.2.    Sigortalı suç oluşturan bir eylem sonucunda meydana gelen zararı veya hasarı söz konusu olaylarla ilgilenen en yakın polis karakoluna veya en yakın güvenlik birimine gecikmeksizin bildirme yükümlülüğündedir.
4.2.5.1.3.    Sigortalı bagajını teslim alırken gerekli kontrolünü yapmak, bagajının hasarı durumunda meydana gelen zararın konaklama tesisi, bagaj emaneti ya da taşıyıcı şirketten (Havayolu, otobüs şirketleri vb.) alacağı bir tutanakla kayıt altına alınmasını sağlamakla ve bu tutanağın bir suretini tazminat talebi için Sigortacıya ibraz etmekle yükümlüdür. Belge olmaksızın yapılan tazminat talepleri kabul edilmemektedir.

4.2.5.2.    BAGAJ GECİKME TEMİNATI
4.2.5.2.1.    Sigortalı bagajını teslim alırken gerekli kontrolünü yapmak, bagajının hasarı durumunda meydana gelen zararın konaklama tesisi, bagaj emaneti ya da taşıyıcı şirketten (Havayolu, otobüs şirketleri vb.) alacağı bir tutanakla kayıt altına alınmasını sağlamakla ve bu tutanağın bir suretini tazminat talebi için Sigortacıya ibraz etmekle yükümlüdür. Belge olmaksızın yapılan tazminat talepleri kabul edilmemektedir
Eşlik etmeyen bagajın Sigortalıyla aynı günde ulaşmaması veya Sigortalının varış yerine saat 18:00’den sonra ulaşması ve eşlik etmeyen bagajının ulaşımın gecikmesi nedeniyle 12 saat içinde varış yerine ulaşmaması halinde yolculuğun devamı amacıyla yapılması gereken ikame satın almalara yönelik olan belgelenen masraflara ait orijinal fatura, kredi kartı ekstresi. Yukarıda belirtilen yükümlülükler yerine getirilmezse Sigortalının tazminat hakları kaybolur veya kısmen yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

5.    SİGORTALIYA ÖDEME
Sağlık harcamaları, rizikonun gerçekleşmesini müteakip ve rizikoyla ilgili belgelerin Sigortacıya verilmesinden sonra Sigortacının edimine ilişkin araştırmaları bitince ve her hâlde Sigortacıya yapılacak ihbardan en geç on beş gün sonra ödenmiş ya da reddedilmiş olur. Sigortacıya yüklenemeyen bir kusurdan dolayı inceleme gecikmiş ise süre işlemez.

6.    SİGORTALANAN DEĞER/NOKSAN SİGORTA
6.1.    Her Sigortalının seyahat için sigorta bedeli, seyahatin tam mutabık kalınan fiyatına (sigortalanan değer) karşılık gelmelidir. Sigorta bedeline dâhil edilmemişlerse, bu fiyata dâhil olmayan hizmetlere ilişkin masrafların da (örneğin ek programlar) sigorta kapsamına alınması gerekir.
6.2.    Sigorta bedeli, bir sigortalanmış olay meydana geldiğinde sigortalanan değerden düşükse (noksan sigorta), Sigortacı sadece sigorta bedelinin sigortalanmış değerden muafiyetin çıkartılmasından sonra kalan tutara oranı için yükümlü olacaktır.

7.    SİGORTA ÜCRETİ/PRİMİN TESBİTİ VE ÖDENMESİ
7.1.    SİGORTA ÜCRETİ/PRİMİN BELİRLENMESİ

Sigorta Sözleşmesi/Poliçe kapsamında ödenecek Sigorta Ücreti/Prim; Sigorta sözleşmesi/Poliçe başlangıcında, Sigortacının geçerli Genel Tarife primine göre belirlenir. Teminat arttıkça buna paralel olarak prim de artar.

7.2.    SİGORTA PRİMİNİN ÖDENMESİ
Sigorta priminin tamamının akit yapılır yapılmaz poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim ödenmediği takdirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi Sigortacının sorumluluğu başlamaz.

8.    SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
8.1.    SONA ERME SEBEPLERİ

Genel Şartlar ve mevzuat gereğince öngörülenler saklı kalmak üzere, aşağıdaki hallerde Sigorta Sözleşmesi/Poliçesi, Sigortacı tarafından kısmen veya tamamen iptal edilebilir.

8.1.1.    Sigortalı/ların vefatı
8.1.2.    Poliçe Süresi Sonu
Sigorta sözleşmesinin yapılması anında var olan menfaat, sözleşmenin süresi içinde ortadan kalkarsa, sözleşme o anda geçersiz olur.

8.2.    SİGORTA SÖZLEŞMESİNDEN/POLİÇENİN BAZI SİGORTALILAR İÇİN SONA ERMESİ
Aynı sigorta sözleşmesinde Sigorta Ettiren ile birlikte yer alan;

8.2.1.    Eş ve/veya birinci derece yakınlar ile vefat hali hariç hukuki anlamda ilişkisinin sona ermesi veya,
8.2.2.    Sigorta sözleşmesi/Poliçede bağımlı olarak yer alan çocuk/ların, Sigorta Ettiren ile vefat hali veya reşit olup aile ile birlikte yaşama durumu hariç kanunen öngörülen bir hal neticesinde hukuki anlamda ilişkisinin sona ermesi,
8.2.3.    Sigorta Ettiren tarafından talep edilmesi durumunda,
Bu kişi/ler için Sigorta Sözleşmesi/Poliçeden çıkarılır ve Sigorta Sözleşmesi, bu kişi/ler için sona erer.
Sigorta Ettiren, yukarıdaki maddeler gereğince hukuki anlamda ilişkisinin sona ermesi durumu derhal Sigortacıya bildirir.
Bu madde çerçevesinde bir sona erme halinde, hukuki ilişkisinin sona ermesi tarihi itibarı ile ilgili Sigortalı Sigorta sözleşmesi/Poliçeden çıkarılır ve bu durum Sigortacı tarafından, menfaat ilişkisi sona eren eşe ve/veya birinci dereceden yakına yazılı olarak bildirilir. Poliçeden çıkarılan eş ve/veya birinci dereceden yakının, kendisine yapılan bildirimden itibaren 1 (bir) ay içerisinde Sigortacıya yazılı olarak başvurması halinde, iptal edilen poliçedeki kazanılmış hakları korunarak yeni poliçesi düzenlenir.

8.3.    SONA ERMENİN SONUÇLARI
Sigortalı/Sigorta Ettiren seyahate gidemediği durumda, Sigorta Sözleşmesi/Poliçe başlangıç tarihinden en geç 24 saat önce haber vermek ve Sigorta Sözleşmesi/Poliçe/Sertifikanın aslını Sigorta Şirketine iade etmesi kayıt ve şartıyla, Seyahat Sağlık Sigortası Sözleşmesi/Poliçesini iptal ettirebilir ve ödediği sigorta primini iade alabilir. Ancak söz konusu iptale konu Sigorta Sözleşmesi/Poliçenin “seyahat iptal” teminatını içeriyor olması halinde, iptal durumunda herhangi bir prim iadesi söz konusu olmayacaktır.